Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tô Thanh Vĩ Trưởng phòng ttvi@btu.edu.vn 0252.3821427  
2 Nguyễn Văn Bảo Phó trưởng phòng nvbao@btu.edu.vn 0252.3750067  
3 Tống Thị Như Hòa Chuyên viên ttnhoa@btu.edu.vn 0252.3750067  
4 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Chuyên viên nnnquynh@btu.edu.vn 0252.3821427  

LIÊN KẾT