Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


1. Vị trí chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính (sau đây gọi tắt là Phòng TC-HC) của Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Trường CĐCĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.
2. Chức năng:
a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng: Quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và  người lao động (VC, NLĐ) của Trường theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và tổng hợp thông tin, báo cáo của đơn vị; tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và quản trị công sở trong phạm vi toàn Trường; bảo đảm công tác văn thư, lưu trữ và thi đua - khen thưởng; triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, giải pháp về công
tác cải cách hành chính của Trường; quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản công.
c) Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác lễ tân, đối ngoại.

3. Nhiệm vụ 

a) Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ

b) Công tác hành chính

c) Công tác quản trị

d) Công tác lễ tân, khánh tiết, đối ngoại

e) Nhiệm vụ khác

LIÊN KẾT