Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng và tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch tài chính hằng năm.

- Tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, đúng qui chế.

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lã Thị Thu Trang Phó phòng phụ trách ltttrang@btu.edu.vn 0909869109  
2 Trần Thị Thúy Kế toán trưởng ttthuy@btu.edu.vn 0913932428  
3 Lý Thị Mai Thanh Kế toán viên ltmthanh@btu.edu.vn 0933944048  
4 Lê Thị Thanh Ngà Kế toán viên lttnga@btu.edu.vn 0988687643  
5 Đào Ngọc Diễm Kiều Thủ quỹ dndkieu@btu.edu.vn 0985858754  
6 Trần Thị Út Hậu Kế toán viên ttuhau@btu.edu.vn 0919961214  
7 Huỳnh Thị Bích Thủy Kế toán viên htbthuy@btu.edu.vn 0949008944  
8 Nguyễn Thành Nam Kế toán viên ntnam@btu.edu.vn 0903725392  
9 Huỳnh Thị Bích Thủy Kế toán viên ttbthuy@btu.edu.vn    
10 Phạm Thị Dung Kế toán viên ptdung@btu.edu.vn 0919693557  

LIÊN KẾT