Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


 

Chức năng nhiệm vụ:

Công tác tổ chức giáo dục chính trị-tư tưởng cho viên chức, lao động.

Công tác tổ chức giáo dục chính trị- tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV.

Công tác đánh giá, bình xét điểm rèn luyện HSSV toàn trường.

Công tác Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao HSSV.

Công tác Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.

Công tác chế độ chính sách liên quan đến HSSV (miễn giảm học phí; trợ cấp xã hội; xét cấp học bổng khuyến khích học tập và học bổng của các đơn vị tài trợ, …).

Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chấp hành Nội quy, Quy chế.

Công tác hoạt động của Ban cán sự lớp và quản lý HSSV ngoại trú.

Công tác Tư vấn, hướng nghiệp HSSV.

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Phạm Hồng Phượng Phó Trưởng phòng phphuong@btu.edu.vn 0919004572  
2 Bùi Thị Hồng Thắm Trưởng Trung tâm bththam@btu.edu.vn 0918444726  
3 Trần Thị Ngọc Anh Giảng viên ttnanh@btu.edu.vn 0924003836  
4 Trương Thị Tuyết Trinh Chuyên viên ttttrinh@btu.edu.vn 01656155499  
5 Vũ Thị Ngọc Hải Chuyên viên vtnhai@btu.edu.vn 0983829405  
6 Trần Bình Tài Chuyên viên tbtai@btu.edu.vn 0963933136  
7 Nguyễn Anh Tuân Chuyên viên natuan@btu.edu.vn 0988951908  
8 Phạm Hoàng Chuyên viên tmlien@btu.edu.vn 01698446330  
9 Nguyễn Thị Thùy Dung Chuyên viên nttdung@btu.edu.vn    

LIÊN KẾT