SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 

Phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên (viết tắt là Phòng Công tác CT&QLHSSV) bao gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và một số viên chức phụ trách các mảng công việc sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng; tổng hợp báo cáo; tìm vết; kỷ luật HSSV.- Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp.- Công tác rèn luyện, nền nếp của HSSV (bao hàm công tác quản sinh).- Thực hiện các chế độ chính sách; khen thưởng và quản lý kết quả  rèn luyện đối với HSSV.

- Tư vấn HSSV.

LIÊN KẾT