Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt, với nhiều hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập.
Trung tâm đã và đang liên kết với nhiều Trường Đại học, Học viện công lập trong cả nước để tổ chức đào tạo các lớp Đại học không chính qui với những chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn đáp ứng nhu cầu của địa phương.

DANH SÁCH NHÂN SỰ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Email

Số điện thoại

Ghi chú

1

Đinh Huỳnh Hồng Hạnh

Giám đốc

dhhhanh@btu.edu.vn

0989614818

 

2

Trần Quốc Oanh

P.Giám đốc

tqoanh@btu.edu.vn

0948877399

 

3

Đỗ Thị Thanh Hiền

Giảng viên

dtthien@btu.edu.vn

0917910336

 

4

Lê Văn Hân

Giảng viên

lvhan@btu.edu.vn

0944078169

 

5

Huỳnh Thị Mai Khanh

Chuyên viên

htmkhanh@btu.edu.vn

0983614991

 

6

Đoàn Văn Đồng

Chuyên viên

dvdong@btu.edu.vn

0982789622

 

7

Phạm Thị Hải Hà

Chuyên viên

pthaiha@btu.edu.vn

01682084850

 

8

Đỗ Thị Phương Hà

Chuyên viên

dtpha@btu.edu.vn

0948848769

 

LIÊN KẾT