Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


 

1.1- Chức năng     

Là Trung tâm học liệu, học cụ, tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện công tác thư viện trường học, quản trị các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy và học, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác; tham mưu việc khai thác thông tin hợp pháp phục vụ công tác quản lí, công tác dạy và học.
 
2- Nhiệm vụ
2.1. Phối hợp với các phòng, khoa nghiên cứu, đề xuất các ý kiến và phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện, trang thiết bị nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, HSSV trong trường;
2.2. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: thu thập, bổ sung, trao đổi, phân tích, xử lí, lưu trữ, bảo quản và thanh lọc các loại hình tài liệu đúng quy trình và quy định; xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại nhằm hướng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác kho tư liệu một cách hiệu quả;
2.3. Tiếp nhận những ấn phẩm do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng, trao đổi;
2.4. Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, giới thiệu tài liệu mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác;
  2.5. Hướng dẫn việc mượn tài liệu các loại; có biện pháp quảng bá và thu hút cán bộ, viên chức, HSSV đến thư viện để học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lí các trường hợp vi phạm nội quy;
          2.6. Trao đổi thông tin với các cơ cở thông tin, thư viện ngoài nhà trường, tìm kiếm nguồn tài trợ hợp pháp để bổ sung tài liệu cho thư viện nhà trường;
          2.7. Phối hợp với các đơn vị trong trường để triển khai nhiệm vụ quản trị toàn bộ hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, nắm bắt tình hình để điều phối, hướng dẫn cách sử dụng đạt hiệu quả cao nhất;
  2.8. Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Nghiên cứu khoa học, các khoa biên soạn và phổ biến giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập san và kỉ yếu khoa học trong nội bộ trường; thu nhận lưu chiểu các ấn phẩm do trường xuất bản, các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu…;
2.9. Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin, sao chép tài liệu và sử dụng hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật và được Hiệu trưởng chấp thuận.
2.10 Phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết những vấn đề về chính sách có liên quan đến hoạt động thông tin của trường theo các chế độ đã ban hành;
        2.11 Quản lý, theo dõi, cập nhật, đưa thông tin lên trang Web của Trường.
        2.12 Quản lý và sử dụng các viên chức, người lao động của Trung tâm theo sự phân công, phân cấp của Hiệu trưởng.

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Đặng Thanh Thùy Hiên Giám đốc dtthien@btu.edu.vn  0984971692
2 Huỳnh Triệu Vỹ Phó giám đốc  htvy@btu.edu.vn  0919011994
3 Nguyễn Thị Thúy Hà  Thư viện viên  nttha@btu.edu.vn  0985440625
4 Lê Thị Mỹ Bình Thư viện viên ltmbinh@btu.edu.vn  01682810443
5 Nguyễn Thùy Tú Trinh Thư viện viên ntttrinh@btu.edu.vn  01259021391
6 Phù Thị Khánh Thư viện viên ptkhanh@btu.edu.vn  0989213682
7 Hoàng Cao Anh PT Hệ thống  hcanh@btu.edu.vn  0916747451
8 Nguyễn Hoàng Phong  PT Phòng máy, Thiết bị nhphong@btu.edu.vn  0977435004
9 Văn Công Tâm  PT Phòng máy, Thiết bị vctam@btu.edu.vn  0977364445
10 Ngô Hữu Hiệp  PT Bảo trì nhhiep@btu.edu.vn  01694375536
11 Huỳnh Minh Đăng  PT Phòng máy, Thiết bị hmdang@btu.edu.vn  01278937102
12 Dương Thành Tâm PT Phòng máy, Thiết bị    

LIÊN KẾT