Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm Đào tạo Du lịch tổ chức và hoạt động theo Quy chế của Trung tâm do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận ban hành; Trung tâm có chức năng dự báo, lên kế hoạch chiêu sinh, đào tạo trung và ngắn hạn nghiệp vụ du lịch và các lĩnh vực có liên quan đến nghề du lịch; là đầu mối tham mưu gắn kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Phạm Trần Phương Quỳnh Giám đốc ptpquynh@btu.edu.vn 0903 644 440  
2 Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên ntmly@btu.edu.vn 0937 437 852  

  

LIÊN KẾT