Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


Chức năng nhiệm vụ;

 Truyền đạt các nguyên lý của Chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng CSVN nhằm hình thành thế giới quan và nhân sinh quan Cộng sản cho HSSV. - Góp phần hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho các em vững tin vào chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. - Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật cho HSSV, góp phần đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội.

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lê Cao Đồng Trưởng khoa lcdong@btu.edu.vn 0913681391  
2 La Minh Trọng P.Trưởng khoa lmtrong@btu.edu.vn 0903384489  
3 Võ Văn Hùng Giảng viên vvhung@btu.edu.vn 0908336732  
4 Trần Huy Hoàng Giảng viên thhoang@btu.edu.vn 0944444753  
5 Đào Thị Xuân Hường Giảng viên dtxhuong@btu.edu.vn 0906325036  

 

 

Lê Cao Đồng Trưởng khoa lcdong@btu.edu.vn 0913681391  
2 La Minh Trọng P.Trưởng khoa lmtrong@btu.edu.vn 0903384489  
3 Võ Văn Hùng Giảng viên vvhung@btu.edu.vn 0908336732  
4 Trần Huy Hoàng Giảng viên thhoang@btu.edu.vn 0944444753  
5 Đào Thị Xuân Hường Giảng viên dtxhuong@btu.edu.vn 0906325036  

LIÊN KẾT