BTU

Khoa Du lịch - Văn hóa

I. VỊ TRÍ

- Là đơn vị thuộc khối chuyên môn của Trường CĐCĐ Bình Thuận;

- Trong khuôn viên Cơ sở 1 (Khối phòng học B) trường CĐCĐ Bình Thuận.

II. CHỨC NĂNG

- Tổ chức đào tạo các ngành nghề theo nhiệm vụ được phân công.

- Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do Khoa phụ trách.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của Khoa và theo sự phân công của nhà trường.

III. NHIỆM VỤ

- Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy đối với các bộ môn do Khoa phụ trách.

- Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa.

- Biên soạn, điều chỉnh, tham gia thẩm định các chương trình, đào tạo ngắn hạn của Khoa và các chương trình đào tạo khác theo sự phân công của Nhà trường.

- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của khoa.

- Tổ chức quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của HSSV do Khoa quản lý.

- Tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung khác theo sự phân công của Nhà trường.

- Thực hiện tốt các yêu cầu của các đơn vị bạn đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa.