BTU

Khoa Ngoại ngữ

I. VỊ TRÍ

Khoa Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.

II. CHỨC NĂNG

Là tổ chức chuyên môn, đơn vị quản lý hành chính cơ sở có chức năng quản lí đào tạo và nghiên cứu khoa học theo đặc thù chuyên ngành và phương  pháp giảng dạy chuyên ngành, theo quy định về phân cấp; tổ chức quản lí HSSV trong khoa về các mặt học tập, rèn luyện, tu dưỡng trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng ở nhà trường.

II. NHIỆM VỤ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch  giảng dạy, học tập, thi cử, thực tập, thâm nhập thực tế, hoạt động khoa học và công nghệ và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng hữu quan trong trường tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học;

- Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV thuộc khoa; lưu trữ kết quả theo quy định.

- Tham gia xậy dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa; quản lí các bộ  môn thuộc khoa theo điều lệ trường cao đẳng và sự phân cấp của Hiệu trưởng.

 - Đề xuất bổ nhiệm và theo dõi quản lí công tác chủ nhiệm của cán bộ, giảng viên thuộc khoa.

- Giáo dục HSSV trong khoa, đề xuất khen thưởng HSSV đạt thành tích và xử lí HSSV vi phạm kỷ luật theo phân cấp và theo Quy chế công tác HSSV