BTU

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

I. VỊ TRÍ

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (sau đây gọi tắt là Phòng ĐT&NCKH) của Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Trường CĐCĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.

II. CHỨC NĂNG

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường về cơ cấu ngành nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo hệ chính quy và ngoài chính quy do Trường trực tiếp đào tạo (sau đây gọi chung là các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm của Trường).

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tuyển sinh và đào tạo đối với các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm của Trường.

c) Giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

d) Quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

III. NHIỆM VỤ

1. Công tác quản lý đào tạo

a) Nghiên cứu thị trường lao động và nguồn nhân lực cần đáp ứng; đề xuất phương hướng phát triển của Trường về cơ cấu ngành nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo đối với các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm của Trường.

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành học từ sơ cấp đến cao đẳng và theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo các ngành học này; giúp Hiệu trưởng tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, đề xuất sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo đối với các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan của Trường tổ chức và quản lý hoạt động bồi dưỡng, đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu của người học.

c) Tổ chức triển khai và quản lý công tác tư vấn, hướng nghiệp và tuyển sinh (trừ thi tuyển sinh) đối với các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm của Trường; phối hợp các khoa quản lý kết quả thi học phần, tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV), quản lý việc bảo lưu kết quả học tập, lưu ban của HSSV, đề nghị hội đồng xét điều kiện và công nhận tốt nghiệp cho HSSV, theo chức năng được giao; quản lý và phối hợp tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận; trích lục, chứng thực, sao y các văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp; định kỳ thông báo kết quả học tập cho HSSV và gia đình HSSV.

d) Tham mưu giúp Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về công tác đào tạo.

2. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

a) Tổ chức xây dựng, tổng hợp, trình Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là NCKH) của Trường; giúp Hiệu trưởng quản lý và điều phối tất cả các hoạt động NCKH trong, ngoài Trường và định kỳ báo cáo tình hình hoạt động NCKH của Trường lên cấp trên.

b) Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định NCKH thống nhất trong toàn Trường.

c) Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học - kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

d) Tổ chức việc nghiệm thu đánh giá các kết quả NCKH, đề xuất khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc.

đ) Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh.

e) Giúp Hiệu trưởng quản lý việc tổ chức hội thảo khoa học của các khoa; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường giúp Hiệu trưởng tổ chức các hội thảo khoa học cấp trường.

g) Quản lý các đề tài và các công trình NCKH với nước ngoài.

3. Công tác hợp tác quốc tế

a) Đề xuất và triển khai phương hướng mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Trường.

b) Theo dõi quá trình triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

c) Dự thảo và tham mưu Hiệu trưởng ký kết các dự án hợp tác quốc tế.

d) Giúp Hiệu trưởng tiếp nhận, quản lý và chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ nước ngoài.

đ) Lập kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác hợp tác quốc tế của Trường hằng năm.

e) Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường.

g) Tổ chức dịch thuật tài liệu, thư từ tiếng nước ngoài và phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo, các cuộc làm việc của Trường với khách nước ngoài khi được yêu cầu.

h) Tham mưu giúp Hiệu trưởng: Thực hiện các thủ tục hành chính để tiếp nhận, xây dựng và tổ chức triển khai chương trình làm việc, quản lý hoạt động của các đoàn khách nước ngoài tại Trường; giữ mối quan hệ thường xuyên giữa Trường với các tổ chức quốc tế mà Trường có quan hệ làm việc, hợp tác.

i) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các thủ tục hành chính trong việc cử viên chức, người lao động (VC, NLĐ) của Trường đi công tác ở nước ngoài.

4. Trực tiếp quản lý nhân sự và hoạt động của Tổ Tuyển sinh; quản lý và sử dụng VC, NLĐ, tài sản, trang thiết bị của Phòng, theo phân công, phân cấp của Hiệu trưởng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ