BTU

Phòng Tổ chức - Hành chính

​I. VỊ TRÍ

Phòng Tổ chức – Hành chính (sau đây gọi tắt là Phòng TC-HC) của Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Trường CĐCĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.

II. CHỨC NĂNG

 Phòng Tổ chức – Hành chính có các chức năng:

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng: Quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động (VC, NLĐ) của Trường theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và tổng hợp thông tin, báo cáo của đơn vị; tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và quản trị công sở trong phạm vi toàn Trường; bảo đảm công tác văn thư, lưu trữ và thi đua - khen thưởng; triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, giải pháp về công tác cải cách hành chính của Trường; quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản công.

c) Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác lễ tân, đối ngoại.

III. NHIỆM VỤ:

1. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng, củng cố và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường bao gồm: Thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc Trường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng các quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của trường và các đơn vị trực thuộc, các định mức, chỉ tiêu biên chế và hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện.

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án liên quan đến vị trí việc làm, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của đơn vị; đề xuất Hiệu trưởng xem xét, quyết định các vấn đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động và thuyên chuyển VC, NLĐ ở từng giai đoạn và thời điểm công tác; xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ VC, NLĐ của Trường; tham mưu thực hiện việc quản lý VC, NLĐ theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu giúp Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại VC, NLĐ định kỳ hàng năm theo quy định của: Luật Viên chức; Luật Lao động và các quy định của cấp có thẩm quyền; tham mưu đánh giá, xếp loại nhà giáo định kỳ theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng khác.

d) Tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện các chế độ, chính sách đối với VC, NLĐ về tiền lương, các loại phụ cấp, bảo hiểm xã hội; nâng bậc lương và chuyển ngạch lương trong phạm vi thẩm quyền được phân công, phân cấp.

đ) Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ VC, NLĐ của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tham mưu tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị - pháp luật - chuyên môn và các buổi báo cáo chính trị, thời sự cho VC, NLĐ hàng năm; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước.

g) Giúp Hiệu trưởng rà soát, theo dõi lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của VC, NLĐ; tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của VC, NLĐ về lịch sử chính trị, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, lý luận chính trị và các năng lực công tác khác theo đúng chế độ bảo mật; đảm nhiệm việc thống kê, báo cáo tình hình VC, NLĐ của Trường; tham mưu Hiệu trưởng cấp các loại giấy tờ, thủ tục có liên quan đến công tác tổ chức nhà nước cho VC, NLĐ của Trường, bao gồm: Giấy xác nhận đang làm việc tại Trường, xác nhận lý lịch, quá trình công tác, giấy nghỉ phép, ...

2. Công tác hành chính

a) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin và giúp Hiệu trưởng: Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên, định kỳ và đột xuất của Trường; đồng thời bảo đảm thông suốt thông tin, báo cáo với cấp trên, với các cơ quan, đơn vị ngoài Trường và với các đơn vị trực thuộc, VC, NLĐ, học sinh, sinh viên của Trường.

b) Tiếp nhận và quản lý công văn đến, công văn đi theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; bảo đảm kịp thời phân phối, chuyển giao và theo dõi việc thực hiện các công văn đến; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác văn thư, xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ theo quy định.

c) Theo dõi, cấp phát và xác nhận các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường cho VC, NLĐ; giao nhận thư tín, bưu phẩm; in ấn giấy khen và các loại giấy tờ khác của Trường, theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Trường theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh. 

e) Quản lý và hướng dẫn hoạt động của y tế học đường theo quy định của các cấp có thẩm quyền.

g) Sắp xếp, theo dõi lịch sinh hoạt, công tác hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và cả năm học của Trường.

h) Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của Trường theo đúng luật định.

i) Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm tham dự, theo dõi, ghi biên bản và thông báo ý kiến kết luận của Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền, tại các cuộc họp, hội nghị của Trường; được Hiệu trưởng ủy quyền ký một số loại văn bản của Trường.

3) Công tác quản trị

a) Giúp Hiệu trưởng quản lý số lượng, chất lượng và tổng giá trị toàn bộ tài sản thuộc sở hữu Nhà nước của Trường; tham mưu giúp Hiệu trưởng phân bổ, chỉ đạo quản lý và sử dụng khối tài sản này tại các đơn vị trực thuộc; tổ chức kiểm tra và tham mưu Hiệu trưởng đánh giá, xử lý trách nhiệm của các trưởng đơn vị trực thuộc trong việc quản lý, sử dụng tài sản đã được phân bổ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm kê, thanh lý, cập nhật thông tin và quản lý hồ sơ, sổ sách theo dõi công sản của Trường.

b) Trực tiếp quản lý và theo dõi việc sử dụng đối với các loại tài sản, trừ những loại đã giao cho Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị và các đơn vị trực thuộc khác quản lý, sử dụng.

c) Tập hợp và tham mưu giúp Hiệu trưởng xét duyệt và chỉ đạo việc mua sắm, tu sửa, quản lý, sử dụng văn phòng phẩm và các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và quản lý của Trường.

d) Tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão, lụt và các loại thiên tai khác của Trường.

đ) Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện việc xây dựng Trường đạt chuẩn “Trường học văn hóa” và phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan giúp Hiệu trưởng chỉ đạo chỉ đạo xây dựng Trường đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

e) Đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở toàn Trường; bảo đảm điều kiện làm việc, phương tiện đi lại và công tác phục vụ cho hoạt động thường xuyên của Ban Giám hiệu Trường.

g) Tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trường.

4. Công tác lễ tân, khánh tiết, đối ngoại

a) Triển khai thực hiện các giao dịch hành chính của Trường; tổ chức công tác lễ tân, đón và tiếp khách, bố trí việc ăn, ở của khách, kể cả khách nước ngoài (nếu khách có nhu cầu) theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn công tác và cá nhân là người nước ngoài.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tham mưu giúp Hiệu trưởng giữ mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước mà Trường có quan hệ làm việc, hợp tác.

d) Tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện công tác dân vận; tổ chức và tham gia những hoạt động xã hội của Trường với các địa phương nơi Trường đóng, như: Hội họp, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân, ...

5. Nhiệm vụ khác

a) Tổng hợp tình hình hoạt động và soạn thảo các loại văn bản của Trường, theo yêu cầu của Hiệu trưởng; chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo và các sự kiện khác của Trường.

b) Tiến hành sao y, sao lục, kiểm tra thể thức hành chính đối với các văn bản của Trường và các đơn vị trực thuộc (trừ các văn bản đã phân công, phân cấp cho các đơn vị trực thuộc thực hiện) trước khi phát hành.

c) Tham mưu triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và các quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng đối với VC, NLĐ; giúp Hiệu trưởng tổ chức xét duyệt các danh hiệu về nhà giáo theo quy định, quy chế của ngành.

d) Phối hợp với các đơn vị trong Trường bảo đảm thông tin liên lạc, hoạt động của Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hướng dẫn việc sử dụng, khai thác các trang thiết bị để đạt hiệu quả cao nhất.

6. Quản lý và sử dụng VC, NLĐ và tài sản, trang thiết bị của Phòng, theo phân công, phân cấp của Hiệu trưởng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ: