BTU

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

​I. VỊ TRÍ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên là đơn vị trực thuộc Trường CĐCĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.

II. CHỨC NĂNG

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan của Trường để triển khai công tác tư vấn, tuyển sinh các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài chính quy;

2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoài chính quy, bao gồm: Đào tạo đại học và sau đại học; đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và các kiến thức, kỹ năng khác theo nhu cầu của người học, với các hình thức: Ngắn hạn, vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, tự học có hướng dẫn, … theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật;

3. Là cơ sở đào tạo lái xe mô tô theo giấy phép đã được Sở Giao thông - Vận tải Bình Thuận cấp.

III. NHIỆM VỤ

1. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc của Trường và các cơ sở đào tạo trong, ngoài tỉnh có liên quan để tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu của người học tại địa phương và đề xuất với Hiệu trưởng, các cấp chính quyền địa phương và các lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức trong tỉnh về việc tổ chức các chương trình, nội dung, hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng;

2. Phối hợp với Trung tâm Tư vấn – Truyền thông và các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức triển khai các sự kiện tư vấn, truyền thông cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoài chính quy của Trường;

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo liên kết và các đơn vị trực thuộc của Trường tổ chức tư vấn, tuyển sinh và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoài chính quy nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng; chuyển giao công nghệ; chuẩn hóa/nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bổ túc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để cấp chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đào tạo theo nhu cầu của người học;

4. Phối hợp với các cơ sở đào tạo liên kết để quản lý học viên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn học viên học từ xa, học trực tuyến, …

5. Tổ chức thực hiện các chương trình giảng dạy ngoại ngữ theo khung châu Âu và Việt Nam; liên kết với các trung tâm, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học trong nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin; bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học khác theo nhu cầu của người học;

6. Tổ chức đào tạo và đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô theo giấy phép được cấp;

7. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên;

8. Quản lý và sử dụng viên chức, người lao động (VC, NLĐ) và tài sản, trang thiết bị của Trung tâm, theo phân công, phân cấp của Hiệu trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.