BTU

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

I. VỊ TRÍ

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Khu A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận – 205 Lê Lợi, Hưng Long, Phan Thiết, Bình Thuận

II. CHỨC NĂNG

- Giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo của Trường.

- Tổ chức khai thác các hoạt động dịch vụ liên quan đến công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng, hoặc một số kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn khác.

III. NHIỆM VỤ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai công tác thi trong các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, mô - đun theo các quy chế hiện hành, bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch thi, lịch thi; phân công viên chức ra đề, coi thi, chấm thi; tổ chức in sao, đóng gói, bảo mật đề thi; tổ chức việc coi thi, chấm thi; thống kê, báo cáo tổng hợp mỗi kỳ thi; khai thác phần mềm quản lý đào tạo trong hoạt động thi cử;

- Phối hợp các đơn vị ngoài Trường tham gia tổ chức các kỳ thi của ngành, của địa phương khi có đề xuất, yêu cầu. 

b) Quản lý, lưu trữ điểm thi và các tài liệu liên quan đến kết quả thi của học sinh, sinh viên, các tài liệu liên quan đến kỳ thi và bàn giao điểm cho Phòng Đào tạo, các khoa đúng quy định;

c) Tham mưu giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi của Trường; bảo đảm phải có ngân hàng đề thi kết thúc môn học, mô – đun của tất cả các môn học, mô – đun trong chương trình của Trường.

d) Xây dựng và theo dõi hoạt động của các hệ thống đảm bảo chất lượng đang vận hành của Trường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trực thuộc Trường; phối hợp với các đơn vi ̣triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo; giúp hiêụ trưởng đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và theo dõi giám sát việc thực hiện.

đ) Tham mưu giúp hiệu trưởng tổ chức các hoạt động khảo sát các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Trường. e) Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến các hoạt động khảo sát, kiểm định chất lượng, tổ chức các kỳ thi đảm bảo chất lượng và tiết kiệm, công bằng, trung thực;

g) Chủ động đề xuất, liên hệ, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, bổ túc nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng hoặc các nghiệp vụ, chuyên môn khác cho viên chức, lao động trong và ngoài Trường.

h) Quản lý và sử dụng viên chức, lao động và tài sản, trang thiết bị của Trung tâm theo sự phân công, phân cấp của hiệu trưởng;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.