Thực hiện Kế hoạch số 582-KH/ĐU, ngày 25/6/2014 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); ngày 23/8/2014, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho cán bộ, viên chức toàn đơn vị, đây cũng chính là đợt sinh hoạt Chính tri hè cho toàn thể cán bộ, giáo viên vào đầu năm học 2014 - 2015

Tại Hội nghị, các cán bộ - giáo viên được nghe đồng chí Huỳnh Đa Trung –Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh triển khai một số nội dung quan trọng của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đồng chí Nguyễn Quang Tân – Phó bí thư Đảng ủy triển khai Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, giáo viên nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Trên cơ sở quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 9 các đơn vị có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng đơn vị.