Sáng ngày 29/10/2013, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức lớp quán triệt một số Nghị định của Chính phủ theo chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Thuận cho đội ngũ cán bộ quản lý của Trường.
Ông Nguyễn Đình Kiên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh là báo cáo viên đã triển khai các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định về minh bạch tài sản và Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Báo cáo viên đã tập trung phân tích những điểm mới, điều chỉnh, bổ sung của các Nghị định nói trên và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo, cán bộ viên chức trong việc tham gia thực hiện các Nghị định của Chính phủ.
Sau đợt quán triệt trên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của Trường tiếp tục triển khai rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, viên chức toàn Trường về các nội dung đã được tiếp thu.