Công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cho đoàn viên học sinh, sinh viên trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận nói riêng cũng như các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc nói chung là một trong những nội dung quan trọng của công tác đào tạo, góp phần hình thành nhân cách lối sống cho học sinh, sinh viên theo mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất của tổ chức Đoàn bởi lẽ Đoàn là tổ chức thay mặt Đảng trực tiếp giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng đó, Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng trong những năm qua đã rất chú trọng đến công tác này và đã triển khai có hiệu quả với những hoạt động phong phú nhằm không ngừng giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cũng như đạo đức lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên toàn trường. Tuy nhiên, các hoạt động tổ chức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị của Đoàn trường triển khai vẫn chưa thực sự tạo ra bước chuyển biến mới mẻ, chưa thực sự tác động và làm thay đổi một cách tích cực ý thức, thái độ, tình cảm và hành vi của đa số HS,SV. Chúng ta nhận thấy, giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới hiện nay đang là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết bởi điều kiện trong nước và quốc tế đang đặt ra nhiều thời cơ và thách thức. Đó là sự bùng nổ thông tin, quá trình toàn cầu hóa – học sinh, sinh viên sẽ không tránh khỏi những tác động của nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình văn hóa, vui chơi giải trí, trong đó chứa đựng những yếu tố phản động, tiêu cực, phản văn hóa. Đó là âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang được chúng triển khai một cách ráo riết, tinh vi mà đối tượng chính nhắm đến là thế hệ trẻ, đặc biệt là HS, SV.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống cho đoàn viên sinh viên trong thời gian tới; phát huy các thành quả đã đạt được trong công tác này trong những năm qua, Đoàn Trường xác định cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Trước hết, phải xác định đúng đắn mục tiêu của công tác này là: Giáo dục cho đoàn viên HS, SV kiên định về lập trường, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất lối sống lành mạnh; có bản lĩnh chống lại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ chính trị. Biết trân trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Muốn vậy, phải thực hiện tốt các nội dung và giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn trong đoàn viên học sinh, sinh viên, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. Nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước của ngành giáo dục, của Đoàn hội.

- Tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các buổi nói chuyện về chính trị hay các vấn đề thời sự cho đoàn viên HS, SV và các buổi míttinh, ngoại khóa cho đoàn viên HS, SV nhân những sự kiện quan trọng, những ngày lễ lớn của đất nước như ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc v.v…

- Tổ chức các cuộc thi Olympic và sinh hoạt truyền thống tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.

- Vận động và phối hợp tổ chức cho đoàn viên HS, SV ký cam kết không mắc phải các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, cam kết thực hiện văn hóa học đường; tổ chức các diễn đàn, các hội thi về văn hóa học đường, văn hóa giao thông.

- Chỉ đạo các liên chi đoàn, chi đoàn lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống vào các buổi sinh hoạt Đoàn, nhất là các buổi sinh hoạt truyền thống chủ điểm; vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ hàng tháng.

- Tổ chức hoạt động “Về nguồn” tới các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, văn hóa gắn với tên tuổi của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và các chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta.

Nếu thực hiện tốt các vấn đề trên, Đoàn trường sẽ góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm, ý thức, thái độ của đoàn viên học sinh, sinh viên trong các nhiệm kỳ tới. Phấn đấu đạt mục tiêu: Tất cả đoàn viên học sinh, sinh viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ chính trị, quán triệt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý thức phấn đấu học tập rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp.

Phong trào tình nguyện là môi trường giúp HSSV rèn luyện và trưởng thành

IMG 6309