Nguyễn Quang Tân

- Th.s Quản lý Hành chính công

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường

 

 


Phạm Thị Minh Hạnh  

- Tiến sĩ Giáo dục học

- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo chính quy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 

 

Trương Văn Chính  

- Th.s Toán học

- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Quản lý và hỗ trợ HSSV