1. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu thị trường lao động và nguồn nhân lực cần đáp ứng; đề xuất phương hướng phát triển của Trường về cơ cấu ngành nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo các cấp học, ngành học và theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo; tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, đề xuất sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh (hoặc xét tuyển),  thi tốt nghiệp, thi hết học phần, tổ chức công tác thực tập tốt nghiệp; xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV.

d) Quản lý việc bảo lưu kết quả học tập, lưu ban của HSSV; quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp; trích lục, chứng thực, sao y các văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp.

e) Tham mưu giúp Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh về công tác đào tạo.