2. Nhân sự Phòng Đào tạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Liên hệ

1

Huỳnh Thị Hà

Trưởng phòng

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 062.3750072

2

Trần Hữu Nghị

Phó Tr. phòng

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD:0918431856

3

Nguyễn Thanh Vân

Phó Tr. phòng

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 0913173892

4

Trần Thị Loan Phương

Tổ trưởng Tuyển sinh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 0989253733

5

Nguyễn Trần Linh Trang

Chuyên viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 0944444752

6

Ngô Trường Minh

Chuyên viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 01688877484

7

Ngô Thị Thu Nga

Chuyên viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 01682515286

8

Võ Thị Hằng

Chuyên viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 01683062205

9

Nguyễn Duy Bảo

Chuyên viên

Đại học

ndbaoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD:

10

Nguyễn Trung Nhân

Chuyên viên

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 0988899656

11

Nguyễn Thị Lanh

Cán sự

Trung cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DD: 0947009334