In bài này
Chuyên mục: GIỚI THIỆU

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lí, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và cải cách tổ chức bộ máy của Trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng, củng cố và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường bao gồm thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng các quy định về lề lối làm việc và quan hệ công tác, các định mức, chỉ tiêu biên chế và hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện.

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn vị; đề xuất Hiệu trưởng xem xét, quyết định các vấn đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động và thuyên chuyển công chức, viên chức,người lao động ở từng giai đoạn và thời điểm công tác; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; tham mưu thực hiện việc quản lí công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu giúp Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động định kỳ hàng năm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Luật Lao động và các quy định, hướng dẫn bổ sung của UBND tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV và các cơ quan chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ bí mật Nhà nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trường.

đ) Tham mưu giúp Hiệu trưởng và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động về tiền lương, phụ cấp các loại, bảo hiểm xã hội; nâng bậc lương và chuyển ngạch lương trong phạm vi quyền hạn được phân công, phân cấp.

e) Tổ chức quản lí, lưu trữ hồ sơ lí lịch của công chức, viên chức, người lao động về lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, lý luận chính trị và các năng lực công tác khác; đảm nhiệm việc thống kê, báo cáo tình hình công chức, viên chức, người lao động của Trường; tham mưu Hiệu trưởng cấp các loại giấy tờ, thủ tục có liên quan đến công tác Tổ chức nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động của Trường, bao gồm: Giấy xác nhận đang làm việc tại Trường, xác nhận lí lịch, quá trình công tác, giấy nghỉ phép.

g) Quản lý và sử dụng viên chức, lao động và tài sản, trang thiết bị của Phòng theo sự phân công, phân cấp của Hiệu trưởng.