BTU

Lịch sử phát triển

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận

Tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Bình Thuận. Năm 1992, tỉnh Thuận Hải được chia tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, trường Trung học Sư phạm Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-UBBT ngày 13/8/1992 của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Đến ngày 13/12/2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3519/QĐ-BGDĐT-TCCB nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm, trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 205 đường Lê Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trường Trung học Kinh tế - Kĩ thuật Tôn Đức Thắng

Tiền thân là Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề được thành lập vào ngày 13/8/1992. Ngày 01/9/2004, Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế - Kĩ thuật Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 3817/QĐ-CTUBBT của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 38 đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận

Tiền thân là Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng tại chức tỉnh Thuận Hải được thành lập theo Quyết định số 1091/QĐ-UB-TH ngày 21/10/1983 của UBND tỉnh Thuận Hải, trực thuộc UBND tỉnh Thuận Hải.

Năm 1992, tỉnh Thuận Hải được chia tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 256/QĐ-UB-BT ngày 30/7/1992 của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Năm 2001, hợp nhất với các cơ sở giáo dục-đào tạo khác trong tỉnh, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1836/QĐ-CTUBBT của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 186 đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.