BTU

Tổng quan

1. Tên trường: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
Tên tiếng Anh: Binh Thuan Community College


2. Mục tiêu và sứ mệnh
a. Mục tiêu
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trường) phấn đấu trở thành trường cao đẳng có uy tín tại địa phương và trong khu vực, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng lân cận, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước và địa phương; trở thành một trung tâm học tập cộng đồng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và có một môi trường giáo dục - đào tạo lành mạnh, linh hoạt, thân thiện.
b. Sứ mệnh
- Đảm bảo chương trình, nội dung và hình thức giáo dục và đào tạo đa ngành, đa hệ, đa cấp, đa phương thức, có chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Thuận và các vùng lân cận.
- Tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi; là nơi mà mọi thành viên trong cộng đồng có thể thực hiện các hoạt động học tập lành mạnh và thân thiện, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống.
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp và cá nhân, thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực, vì sự phát triển, phồn vinh, tiến bộ của Bình Thuận và cả nước.
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo cho cộng đồng.
- Kết hợp có hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng, đào tạo và nghiên cứu.
- Cung cấp các loại dịch vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực liên
quan đến các ngành do Trường đào tạo.
Sứ mệnh của Trường được đảm bảo thông qua các chương trình giáo dục – đào tạo do ngân sách Nhà nước tài trợ và các nguồn lực khác, được tạo ra từ liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, từ những sáng kiến tổ chức các hoạt động, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu của Trường.