Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong 02 ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2018.

 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành đã thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán kế toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích.

 

Lớp tập huấn đã thu hút hơn 140 cán bộ là các lãnh đạo, trưởng phó phòng, kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán đến từ các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh.

 

 

 

 

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức giảng viên Trung tâm BDNV Bộ Tài chính đã trình bày về Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Thông tư ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, phù hợp với Luật NSNN 2015, Luật Kế toán 2015 và các cơ chế, chính sách tài chính hiện nay.

 

 

Đợt tập huấn đã hỗ trợ các đơn vị cập nhập, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi, giúp cho kế toán các đơn vị nắm vững và triển khai áp dụng thành thạo chế độ kế toán mới trong năm tài chính 2018.

 

Sau lớp tập huấn này, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn cho các địa phương và đơn vị trong tỉnh có nhu cầu mở lớp chuyên sâu về Thông tư 107/2017/TT-BTC.

 

 

Tin: Trung tâm Tư vấn - ĐT nhân lực