ANH

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Từ ngày 09/4/2009 đến 06/5/2009, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Greenwich, Trường Cao đẳng Newcastle và Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã được triển khai thực hiện.

Trường  Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận làm việc tại các trường Cao đẳng Vương Quốc Anh.

Để tiếp tục chương trình của Dự án Chuyển giao tri thức cho Việt Nam, ngày 27 tháng 2 năm 2009, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thực hiện chuyến công tác tại các trường Cao đẳng của Vương Quốc Anh. Tham gia chuyến đi gồm 5 thành viên: