GIỚI THIỆU

Căn cứ theo Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận vào ngày 30 tháng 8 năm 2007, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế được ra đời và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

 

Từ ngày thành lập đến nay, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế đã có nhiều hoạt động thể hiện được chức năng và nhiệm vụ của mình với những đóng góp nhất định trong sự nghiệp phát triển của nhà trường.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng được qui định trong văn bản số 612/QĐ-CĐCĐ ngày 26/5/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, cụ thể như sau:

I. Chức năng:

- Giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và xúc tiến, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

II. Nhiệm vụ:

1. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ:

-  Tổ chức xây dựng, tổng hợp kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH) và công nghệ của Trường; giúp Hiệu trưởng quản lý và điều phối tất cả các hoạt động NCKH trong và ngoài Trường và định kỳ báo cáo tình hình hoạt động NCKH của Trường lên cấp trên.

- Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và qui định NCKH thống nhất trong toàn Trường.

- Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học – kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trong và ngoài tỉnh;

- Tổ chức việc nghiệm thu đánh giá các kết quả NCKH, đề xuất khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc;

- Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh.

- Quản lý các đề tài và các công trình NCKH với nước ngoài.

2. Hợp tác quốc tế

- Đề xuất và triển khai phương hướng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;

- Theo dõi quá trình triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế;

-  Dự thảo và tham mưu Hiệu trưởng ký kết các dự án hợp tác quốc tế;

- Tiếp nhận các nguồn viện trợ nước ngoài;

-  Lập kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác hợp tác quốc tế hàng năm.

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Dịch thuật tài liệu, thư từ phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu;  

-Là đầu mối liên lạc giữa nhà trường với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt nam và các tổ chức quốc tế khác.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC       

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế gồm bốn thành viên:

HỌ VÀ TÊN

 

PHẠM THỊ MINH HẠNH

Tiến sỹ Giáo dục học

Trưởng phòng

PHẠM THẢO NGUYÊN

Thạc sỹ TESOL

Phó trưởng phòng

PHẠM TRIỀU MY

Cử nhân Tiếng Hoa

Chuyên viên

NGUYỂN ANH THƯ

Cử nhân Quan hệ quốc tế

Chuyên viên

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: 205 Lê Lợi – Phường Hưng Long – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận(Cơ sở 1)

Điện thoại: (84) (62) 3835.246

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.