Khoa Du lịch – Văn hóa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và hệ cao đẳng vừa làm vừa học. Bên cạnh đào tạo các lớp dài hạn, Khoa còn phối hợp với các Trung tâm của trường đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương và các tỉnh lân cận.

1. Chức năng của Khoa:

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phong cách chuyên nghiệp.

Thực hiện nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy phù hợp với chuyên ngành, đảm bảo mục tiêu đào tạo của trường.

2. Nhiệm vụ của Khoa:

- Quản lý giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý của khoa.

- Tổ chức và quản lý hoạt động giảng dạy, học tập, rèn luyện, thi cử, kiến tập, thực tập và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo phân công của trường.

- Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa.

- Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị do trường cung cấp.

- Thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị trong thẩm quyền và trách nhiệm của khoa.