KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

- Truyền đạt các nguyên lý của Chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng CSVN nhằm hình thành thế giới quan và nhân sinh quan Cộng sản cho HSSV. - Góp phần hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho các em vững tin vào chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. - Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật cho HSSV, góp phần đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội.

Xem chi tiết

Xem chi tiết