STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lê Cao Đồng Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913681391  
2 La Minh Trọng P.Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903384489  
3 Võ Văn Hùng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908336732  
4 Trần Huy Hoàng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0944444753  
5 Đào Thị Xuân Hường Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0906325036  
6 Trần Ngọc Nhuận Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903875975  
7 Lê Kim Lâu Văn phòng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01224728962  

Danh sách này có 7 thành viên