CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng

          - Truyền đạt các nguyên lý của Chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng CSVN nhằm hình thành thế giới quan và nhân sinh quan Cộng sản cho HSSV.

          - Góp phần hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho các em vững tin vào chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

          - Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật cho HSSV, góp phần đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội.

2. Nhiệm vụ

          - Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy; học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

          - Tổ chức thục hiên các hoạt động NCKH, nghiên cứu thực tế, gắn đào tạo với NCKH, lao động sản xuất và đời sống xã hội, góp phần nâng cao khả năng NCKH và bồi dưỡng kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ giảng viên trong Khoa.

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong Khoa.

          - Thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho HSSV.

          - Bồi dưỡng, hướng dẫn HSSV tham gia các cuộc thi Olympic Mac-Lênin, Tư tưởng HCM (nếu có) do các cấp, các ngành tổ chức.

          - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Trường.

          - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do nhà Trường giao phó.

          - Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao phó.