Tên đơn vị: Phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên

Địa chỉ: 205 Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận

Email đơn vị: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại đơn vị: (062) 3835242

Phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên (Phòng Công tác CT&QLHSSV) là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác chính trị - tư tưởng đối với viên chức, lao động và người học; công tác tuyên truyền vận động; công tác văn nghệ - thể thao trong trường và công tác học sinh, sinh viên.

Lịch sử phát triển: Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 8/2008 thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cũng là lúc Phòng Công tác CT&QLHSSV ra đời. Từ khi mới thành lập có 05 biên chế, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, đến nay đã có 10 người, trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 08 thành viên.