Công tác tổ chức giáo dục chính trị-tư tưởng cho viên chức, lao động.

Công tác tổ chức giáo dục chính trị- tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV.

Công tác đánh giá, bình xét điểm rèn luyện HSSV toàn trường.

Công tác Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao HSSV.

Công tác Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.

Công tác chế độ chính sách liên quan đến HSSV (miễn giảm học phí; trợ cấp xã hội; xét cấp học bổng khuyến khích học tập và học bổng của các đơn vị tài trợ, …).

Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chấp hành Nội quy, Quy chế.

Công tác hoạt động của Ban cán sự lớp và quản lý HSSV ngoại trú.

Công tác Tư vấn, hướng nghiệp HSSV.