Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 01/03/2014, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Tại Hội nghị,  đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đến dự và truyền đạt các Nghị quyết và kết luận cho toàn thể Đảng viên và viên chức lao động toàn trường các chuyên đề lớn của Nghị quyết và kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI như: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 và 2015”.

Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Chính vì vậy học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cán bộ đảng viên nhà trường nắm vững và hiểu rõ để triển khai thực hiện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường là trách nhiệm chung của các đảng viên. Đặc biệt với Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo" ra đời cùng sự quyết tâm của tập thể Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo và HSSV Nhà trường, đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đã có một ý nghĩa hết sức quan trọng.