PHÒNG TÀI VỤ

Đang cập nhật

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng và tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch tài chính hằng năm.

- Tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, đúng qui chế.