PHÒNG THANH TRA

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tô Thanh Vĩ Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3821427  
2 Nguyễn Văn Bảo Phó trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3750067  
3 Tống Thị Như Hòa Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3750067  
4 Đỗ Ngọc Kim Ngân Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3821427  

Sơ đồ tổ chức Phòng Thanh Tra

Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật của nhà nước về giáo dục; ...