STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tô Thanh Vĩ Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3821427  
2 Nguyễn Văn Bảo Phó trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3750067  
3 Tống Thị Như Hòa Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3750067  
4 Đỗ Ngọc Kim Ngân Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062.3821427