PHÒNG TỔ CHỨC

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lí, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và cải cách tổ chức bộ máy của Trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng, củng cố và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường bao gồm thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng các quy định về lề lối làm việc và quan hệ công tác, các định mức, chỉ tiêu biên chế và hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện.

Đang cập nhật

Đang cập nhật