UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  1985 /TB-CĐCĐ

Bình Thuận, ngày  24  tháng  11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp

 

 

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo đến toàn thể học sinh sinh viên thời gian và điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đợt 2, năm 2016, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian và địa điểm nhận bằng tốt nghiệp

- Thời gian: Ngày 29/11, 30/11 và ngày 01/12/2016. Sau thời gian nhận tập trung trên, HSSV nhận bằng vào các ngày thứ năm hàng tuần. - Địa điểm: Phòng Đào Tạo (Khu A Ký túc xá)

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

2. Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp

Học sinh sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn thành trả sách cho Thư viện trước thời điểm nhận bằng.

- Hoàn thành các khoản phí: học phí, lệ phí học lại, thi lại và các khoản khác theo quy định của trường.

 

3. Giấy tờ cần thiết mang theo khi nhận bằng

- Giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

- Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận (ký tên và đóng dấu) của cơ quan hoặc UBND xã/phường/thị trấn; người đi nhận thay phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân của mình để xác nhận.

Nhà trường không giải quyết cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho những trường hợp không đúng các quy định nêu trên.

Các bộ phận có liên quan phối hợp thông báo đến học sinh, sinh viên để biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT; 

- Website btu.edu.vn;

- Phòng, khoa;

- Lưu: VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

Đinh Lưu Vân