Căn cứ Quy chế đào tạo TCCN Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy niên khóa 2015 - 2017 như sau: ... xem tại đây