1/ DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI (BỔ SUNG) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017 

(Kèm Quyết định số 590/QĐ-CĐCĐ ngày 19/4/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận)

(Từ tháng 09/2016 đến tháng 02/2017)

2/ DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

(Kèm Quyết định số 591/QĐ-CĐCĐ ngày 19/4/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận)
(Từ tháng 03/2017 đến tháng 08/2017)

3/ DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (BỔ SUNG) NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm Quyết định số 592 /QĐ-CĐCĐ ngày 19 /4/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận)

4/ DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I (Đợt 2), NĂM HỌC 2016 - 2017 

(Kèm Quyết định số 593/QĐ-CĐCĐ ngày 19/4/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận)

5/ DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ (K16, K24) NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm Quyết định số 594/QĐ-CĐCĐ ngày 19/4/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận)

6/ DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm Quyết định số 2208 /QĐ-CĐCĐ ngày 23/12/2016 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận)

7/ DANH SÁCH HSSV NHẬN HỌC BỔNG "NGUYỄN PHAN HƯNG - TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG" HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 

(Kèm Thông báo số 589/TB-CĐCĐ ngày 19/4/2017 của Hiệu Trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận)

 

Phòng CT-CT-HSSV