ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Số: 480 /TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 20 háng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

(Trường Mầm non tư thục, Nhóm trẻ)Căn cứ thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; theo đó Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phải có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc chuẩn hóa nghề nghiệp cho cán bộ quản lý giáo dục;

Thực hiện Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Sư phạm Huế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục;

Trường Đại học Sư phạm Huế thông báo về việc tuyển sinh Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2017, như sau:

I. Đối tượng bồi dưỡng:

Theo thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; và các đối tượng khác có nhu cầu.

II. Nội dung bồi dưỡng:

Thực hiện Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 19 chuyên đề lý luận, nghiệp vụ và thực tế quản lý giáo dục.

Tổng khối lượng kiến thức: 360 tiết.

III. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:

1. Thời gian bồi dưỡng: 06 tuần

2. Hình thức tổ chức giảng dạy: Học tập trung liên tục vào thời gian hè từ thứ 2 đến thứ 6

3. Thời gian khai giảng: 8 giờ, ngày 07 tháng 6 năm 2017.

4. Địa điểm khai giảng và học: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (địa chỉ: 38 Nguyễn Hội – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận, Điện thoại: 062.3821052)

IV. Chứng chỉ cấp: Học viên hoàn thành chương trình được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Mỗi học viên làm 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký xét tuyển khóa bồi dưỡng Quản lý giáo dục (theo mẫu).

2. Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân

VI. Kinh phí bồi dưỡng:

Mỗi lớp tổ chức tối thiểu 70 học viên. Học phí mỗi học viên: 3.000.000 đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Tư vấn - Đào tạo nhân lực Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (địa chỉ: 38 Nguyễn Hội – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận, Điện thoại: 062.3821052) hoặc liên hệ Anh Hùng GĐ Trung tâm (điện thoại 0913 173 924).

Trân trọng./.

             

Nơi nhận:

- Trường CĐCĐ Bình Thuận;

- Ban Giám hiệu ĐHSP Huế;

- Khoa/Phòng liên quan;

- Lưu: VT, ĐTĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Lê Anh Phương