BTU

HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT – CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN

Chiều ngày 22/11/2022, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã triệu tập Hội nghị Chính trị - Pháp luật - Chuyên môn đầu năm học 2022 – 2023, với sự tham gia của toàn thể đảng viên,quần chúng là viên chức, người lao động của Trường.

Tại Hội nghị, thầy Trương Văn Chính – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường đã báo cáo kết quả và một số nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Hội nghị được nghe phổ biến, quán triệt về Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe báo cáo tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 09 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời thông tin và phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động của Trường những văn bản, quy định mới của Tỉnh ủy Bình Thuận liên quan đến công tác cán bộ trong tổ chức đảng ban hành thời gian gần đây, Hội nghị cũng đã triển khai một số nội dung chính của Công văn số 1930-CV/BTCTU ngày 23/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đẩy mạnh kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; Công văn số 1065-CV/BTGTU ngày 26/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng là diễn đàn để toàn thể viên chức, người lao động của Trường thảo luận, trao đổi các ý kiến về công tác chuyên môn của Nhà trường trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.