TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Căn cứ Kế hoạch số 2683/KH-ĐĐSP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017; Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Thuận; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý giáo dục; cụ thể như sau:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Công đồng Bình Thuận, cụ thể như sau: