UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG 

Số: 998/TB-CĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp (chính quy)

 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cấp phát văn bằng tốt nghiệp, nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh - sinh viên tốt nghiệp tháng 6, 7/2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

a. Ký sổ gốc cấp bằng và nhận bảng điểm, chứng chỉ:

- Thời gian: Ngày 14/7/2016

- Địa điểm: Tại cơ sở 1 của Trường, cụ thể như sau:

            + Các lớp Cao đẳng K11, K12, K13: tập trung tại Phòng 1A05, 1A06.

            + Các lớp Trung cấp K22, K21, K20, K19: tập trung tại Phòng 1A03, 1A04.

Lưu ý: Các học sinh – sinh viên chưa ký trước vào sổ gốc cấp bằng sẽ không được nhận văn bằng tốt nghiệp vào buổi Lễ phát bằng.

b. Tổ chức Lễ phát bằng:

- Thời gian: Ngày 15/7/2016

- Địa điểm: Sân trường của cơ sở 1- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - Số 205 Lê Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

 (Sau thời gian trực phát tập trung trên, Trường chỉ phát văn bằng tốt nghiệp vào thứ năm hàng tuần tại Phòng Đào Tạo - Khu A Ký túc xá - Cơ sở 1).

2. Điều kiện được nhận văn bằng:

Học sinh - sinh viên được công nhận tốt nghiệp chỉ được nhận bằng khi:

- Đã ký xác nhận thông tin hộ tịch.

- Hoàn thành các khoản phí: học phí, lệ phí và các khoản phí khác (nếu có)

- Hoàn thành trả sách cho Thư viện của Trường (nếu có mượn)

- Đã ký nhận vào sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2016 ngày 14/7/2016 như đã nêu tại mục a của Thông báo này.

3. Giấy tờ cần thiết mang theo khi đi ký sổ cấp bằng, ký nhận bằng:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ học sinh – sinh viên hay Thẻ công chức.

- Trường hợp ký thay, nhận thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận (ký tên và đóng dấu) của cơ quan hoặc UBND xã/phường/thị trấn; người đi ký thay, nhận thay phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân của mình.

            Nhà trường sẽ không giải quyết cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho những trường hợp không đúng các quy định nêu trên.

Đề nghị các bộ phận có liên quan thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên các lớp để biết và thực hiện nghiêm túc thông báo này để không ảnh hưởng công việc chung của trường./.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng & các Phó Htr;

- Ban Quản lý Website trường;

- Các khoa có HS - SV;

- Phòng CTCT - HSSV;

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Thị Hà