TB Về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành thuộc giáo dục nghề nghiệp, tốt nghiệp đợt Tháng 6/2022

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.