Thông báo đấu giá tài sản - Lần 01

Thông báo đấu giá tài sản - Lần 01