Thời gian, địa điểm tập trung quán triệt quy chế và nhận, trả quân trang và nghe nhận xét kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2019


THƯ VIỆN ẢNH