Mức thu học phí học lại, học bổ sung theo tín chỉ, đơn vị học trình đối với học phần Quốc phòng - An ninh, năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021


THƯ VIỆN ẢNH