Triệu tập lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên”